GDPR - Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat

A Bio Planet Kft. elkötelezett Vásárlói személyes adatainak védelmét illetően, és minden esetben tiszteletben tartja azok információs önrendelkezési jogát, legfőbb célja valamennyi magyar és európai uniós jogszabály maradéktalan betartása.

A Bio Planet Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden olyan biztonsági, technikai és ügyvitel szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Bio Planet Kft. Vásárlóinak minden személyes adatát a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásainak, valamint a GDPR (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet) előírásainak eleget téve kezeli.

1. Az adatkezelő és a személyes adatok

A jelen esetben az adatkezelő (továbbiakban ˝Adatkezelő˝) a Bio Planet Kft. (6720, Szeged, Kárász utca 16. II. emelet 20. ajtó). Adatkezelő előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján, vagy kötelező jellegű, jogszabályi előírások alapján kapott adatokat kezel, kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokra korlátozva az adatok körét (név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási cím).

2. Elérhetőségünk kérdések vagy problémák esetén

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van, ha az Önre vonatkozó adatok kezelésével kapcsolatban kifogása vagy aggályai merülnek fel, kérjük, hogy írjon nekünk a info@bioplanet.hu e-mail címre. A megkeresés beérkezése után haladéktalanul felvesszük Önnel a kapcsolatot az ügy tisztázása érdekében.

3. Az adatok forrása

Termékeink értékesítése és reklámozása során az Ön személyes adataihoz, közvetlenül Öntől, az alábbi módokon juthatunk:

  • személyes, telefonos, vagy elektronikus (pl. emailen) érdeklődés vagy kapcsolatfelvétel esetén;
  • bármilyen egyéb célú személyes, telefonos, emailes vagy postai úton történő megkeresésünk útján.

4. Az adatok tárolásának helye

Személyes adatait elektronikusan a saját vagy a megbízásunkból üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön vagy telephelyünkön.

5. Az adatkezelések célja és jogalapja

Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulás alapján. Az adatkezelések célja, hogy az Ön által megrendelt termékeinket értékesítsük, illetve az értékesítésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek eleget tegyünk. A teljes folyamat magában foglalja a megrendelés felvételét, visszaigazolását, teljesítését, kiszállítását, a megfelelő bizonylat kiállítását az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartása mellett.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll.

6. Az adatkezelések időtartama

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül. Mivel az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapszik, az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását, vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig. Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.

Ilyen jogszabályi kötelezettséget tartalmaz többek közt:

  • a számviteli törvény (azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, megállapodás, kimutatás, bankkivonat stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni;
  • az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.

7. Az adatok címzettjei

Az Adatkezelő saját szervezetén belül az Ön személyes adataihoz kizárólag azoknak a mindenkori munkaköröknek a betöltői és az őket ellenőrző vagy felügyelő döntéshozói vagy -előkészítői szintek egyes munkaköreinek betöltői jogosultak hozzáférni, akiknek a munkája az adott adatkezelés céljának megvalósításához szükséges. Ezek a munkatársak kizárólag a szükséges hozzáférés elve szerint, a minimálisan szükséges mértékben férnek hozzá az adatokhoz. Belső eljárási és szervezeti intézkedésekkel törekszünk arra, hogy az Ön adatainak védelme minden üzleti folyamatunkban következetesen érvényesüljön.

A megrendeléshez kapcsolódó egyes szolgáltatásokat (pl. áruszállítás, könyvviteli szolgáltatás) külső partnerek nyújtanak, akik adott esetben külön adatkezelőnek is minősülhetnek. Ezen szolgáltatások kapcsán az adatokat partnereinknek továbbítjuk. A személyes adatok közlése szigorúan az adatközlési célok eléréséhez szükséges és ésszerű mértékre korlátozódik.

Az áruszállítási tevékenység kapcsán: a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), a General Logictics System Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.). Könyvviteli szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Cg. 12835050-2-06 cégjegyzékszámú, EU-TAX Consulting Kft. (6724 Szeged, Árvíz utca 4. A. ép. 1. em. 2.).

8. Az Ön jogai

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban. 2018. május 25-étől a GDPR-ban (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvényben (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) foglaltak szerint az itt felsorolt jogok illetik meg.

A hozzáférés joga:

Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat, miért és hogyan kezelünk Önről.

A helyesbítés joga:

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve kiegészítjük az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

A hozzájárulás visszavonásának joga / törlés joga:

Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést.

A tiltakozás joga:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen.

Panasztétel joga:

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk. Amennyiben nem kíván velünk kapcsolatba lépni, sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság elérhetősége:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (06-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

9. A tájékoztató módosításai és elérhetősége

Ezt a tájékoztatót bármikor frissíthetjük, ha valamilyen okból pontosításra vagy kiegészítésre szorul. A tájékoztató keltét a dokumentum alján szereplő dátum határozza meg. A kiegészítések és módosítások a frissített tájékoztató közzétételével azonnal hatályba lépnek. A közzétételre honlapunkon kerül sor. Javasoljuk, hogy időről-időre tanulmányozza át a tájékoztatót annak érdekében, hogy értesüljön az Önt érintő változásokról.

Érvényesség kezdete: 2022. 09.01.

TOP 10 termék

TOP 10 termék

OCSO Kurkuma krém-gélOCSO Kurkuma + C-vitaminOCSO Szem LuteinOCSO Kurkuma + E-vitaminOCSO 100% RDA MultivitaminOCSO EritritOCSO Grapefruitmag kivonat cseppOCSO Pro-BioOCSO Máriatövis + ArticsókaOCSO Kollagén + Hialuronsav + C-vitamin